Privacyverklaring

 

De Nederlandse Inlichtingen Studies Associatie / Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) hecht groot belang aan de privacy van haar leden en deelnemers aan haar congressen en symposia. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert de NISA een aantal kernwaarden.

 

  • Informeren – De NISA informeert u zo goed mogelijk over hoe en waarom de vereniging persoonsgegevens verwerkt. Dat doet de NISA via deze privacyverklaring. 
  • Verzameling beperken – De NISA ziet er op toe op dat het verzamelen van persoonsgegevens beperkt blijft tot dat wat nodig is voor de uitvoering van het lidmaatschap en deelname aan congressen en symposia. 
  • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – De NISA geeft persoonsgegevens niet uit handen voor commerciële doeleinden. 
  • Beveiligen – De NISA neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en vraagt dat ook aan partijen die in opdracht van de vereniging persoonsgegevens verwerken.
  • Recht van inzage en correctie – De NISA respecteert het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring is te lezen hoe de NISA deze kernwaarden in de praktijk brengt en het recht op privacy respecteert en beschermt.

 

Gebruik van persoonsgegevens

De NISA legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het lidmaatschap of deelname aan een congres of een symposium. Gegevens van leden of deelnemers aan congressen of symposia worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. E-mailadressen gebruikt de NISA alleen om de leden en deelnemers aan congressen of symposia informatie te sturen die de vereniging betreft, zoals uitnodigingen voor vergaderingen, studiebijeenkomsten en door de vereniging georganiseerde boekpresentaties, symposia en congressen.

 

Verstrekking aan derden

De NISA verstrekt persoonsgegevens  uitsluitend aan partijen die diensten voor de vereniging uitvoeren en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan de NISA toevertrouwde informatie wordt door de vereniging en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. De NISA verstrekt geen persoonsgegevens  aan commerciële partijen.

 

Beveiliging

De NISA zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. De NISA kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De NISA raadt aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat van deze websites gebruikt wordt gemaakt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De NISA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijzigingen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van de NISA of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens, stuur een e-mail aan: secretaris@nisa-intelligence.nl.

 

Beëindiging lidmaatschap

Leden kunnen zich altijd afmelden. Stuur daarvoor een e-mail aan: secretaris@nisa-intelligence.nl. Het lidmaatschap loopt door tot het einde van het verenigingsjaar (31 december). Dat betekent dat er geen restitutie van de contributie plaatsvindt.  Leden moeten rekening houden met een opzegtermijn van tenminste vier weken. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunnen leden doorgeven aan de secretaris.